LANTBRUK

>  Traktorer

>  Vi köper din traktor

>  Tröskor

>  Vallskörd

>  Grönyte

>  Jordbearbetning

>  Vagnar & Transport

>  Vägunderhåll & Snöröjning

>  Foderberedning

>  Gödselhantering

>  Rundbågehallar

ENTREPRENAD

>  Hoftrac Kompaktlastare

>  Grävmaskiner

>  Hjullastare

>  Teleskophjullastare

>  Teleskoplastare

>  Flexitrac Kompaktlastare

>  Vägunderhåll & Snöröjning

SKOGSBRUK

>  Skogskranar

>  Skogsvagnar

>  Miniskotare & Skördare

>  Vedmaskiner

>  Timmergripar

>  Stubbfräsar

>  Lunningsvinschar

Skoter & ATV / SSV

>  Lynx 2023

>  Can-Am 2023

>  Vi köper din snöskoter

>  Vi köper din fyrhjuling

SLÄP & ATV VAGNAR / BÅT / PULKOR

>  4P

>  ÅTM

>  Tiki Trailer

>  ATV Vagnar

>  Tohatsu Båtmotorer

>  Persson Båt

>  Pulkor & Kälkar

TILLBEHÖR

>  Utförsäljning Skoter / ATV Samt Kläder & Utrustning

>  ATV

>  4P / ÅTM

>  Lantbruk & Entreprenad

>  Husqvarna

>  Stihl

SKOG & TRÄDGÅRD

>  Husqvarna

>  Klippo

>  Stihl

>  Ariens Snöslunga

Service

Vi erbjuder service av lantbruk, entreprenad- och skogsmaskiner samt för mindre maskiner som snöskotrar, ATV, SSV, skog och trädgård. Välkommen till oss så tar vi hand om din maskin.

André Lundström

André Lundström

SERVICEANSVARIG VÄNNÄSBY

Lantbruk/Entreprenad

Växel: 0935-399 30
Direkt: 0935-399 34
E-post: [email protected]

Paul Rodriguez

Paul Rodriguez

SERVICEANSVARIG VÄNNÄSBY

Skoter/ATV/Skog & Trädgård

Telefontid: 08:00 – 16:30
Lunch: 12:00 – 13:00
Växel: 0935-399 30
Direkt: 0935-39837
E-post: [email protected]

CHRISTIAN EDSTRÖM

CHRISTIAN EDSTRÖM

SERVICEANSVARIG SIKEÅ

Skoter/ATV/Skog & Trädgård

Växel: 0934-151 00 / 0935-399 30
Direkt: 0935-398 39
E-post: [email protected]

Maskinservice – Lantbruk / Entreprenad

REPARATION 11
Reparations- & servicebestämmelser för mobila arbetsmaskiner, redskap, utrustning och tillbehör som vi utför maskinservice på.

Dessa allmänna reparations- och servicebestämmelser har utformats i samarbete mellan MaskinLeverantörerna (ML), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME).

1. Tillämplighet

Bestämmelserna tillämpas när parterna har avtalat därom. Förbindelser vid sidan av detta avtal är bindande endast om de skriftligen bekräftas av verkstaden. När någon part kräver det skall beställning bekräftas skriftligen.

2. Definitioner

I dessa bestämmelser har nedanstående uttryck följande betydelse:

maskin – mobila arbetsmaskiner såsom entreprenadmaskiner, truckar, skogs-maskiner, grönytemaskiner, vägunderhållsmaskiner, lantbruksmaskiner samt redskap, utrustning och tillbehör till dessa
reparation – service, reparation, förebyggande underhåll samt avhjälpande underhåll på maskin
verkstad – det företag som enligt detta avtal uppdragits att utföra reparationen
kund – den fysiska eller juridiska person som beställer reparationen
indirekt skada – exempelvis förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust till följd av att maskinen inte kan utnyttjas på avsett sätt, utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, annan liknande förlust om den varit svår att förutse.

3. Beställningens omfattning

Kunden skall i sin beställning ange uppdragets art och omfattning så noga som möjligt. Om uppdraget inte kan preciseras utan föregående felsökning skall verkstaden, om kunden så kräver, efter avslutad felsökning kontakta kunden för slutlig bedömning och beställning. Dylik felsökning samt annan felsökning som utförs inom ramen för ett uppdrag sker på kundensbekostnad.

4. Uppdragets utförande

Verkstaden skall utföra uppdraget fackmannamässigt samt om inte annat avtalas tillhandahålla lämpliga reservdelar och annat material för maskinservicen.

5. Pris

Har parterna inte avtalat något pris skall kunden betala verkstadens gängse pris för motsvarande uppdrag. Kunden är dock inte skyldig att betala mer än vad som är skäligt med hänsyn till uppdragets art, omfattning och utförande.

Om kunden begär det, ska verkstaden lämna en kostnadsuppskattning sedan felsökning gjorts men innan arbetet utförs. Detta uppskattade pris får överskridas med högst 20 %.

Avtalat pris inkluderar arbete och material men ej mervärdesskatt eller lagstadgade miljö- och återvinningsavgifter. Ej heller eventuella resekostnader, traktamenten eller transportkostnader.

6. Avrådande

Om det beräknade priset för en reparation står i uppenbart missförhållande till maskinens uppskattade värde skall verkstaden upplysa kunden härom. Verkstaden skall därvid avråda kunden från uppdraget. Om kunden likväl önskar få reparationen utförd ska detta antecknas på bekräftelsen. Verkstaden har då även rätt att kräva betalning i förskott.

7. Tilläggsarbete

Om det under reparationsuppdraget uppstår behov att utföra arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget men som pga. sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt skall verkstaden underrätta kunden och begära dennes anvisningar.

Kan kunden inte anträffas eller får verkstaden av annan orsak inte anvisningar från denne inom rimlig tid, får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet:

– om priset för tilläggsarbetet är lågt i förhållande till priset för det avtalade uppdraget eller – om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget

För tilläggsarbete har verkstaden rätt att ta ut ett pristillägg utöver avtalat ursprungspris enligt punkt 5.

8. Utbytta delar

Komponenter som ej är av ringa värde och som är utbytta skall vara tillgängliga för kundens inspektion intill dess kunden återfår maskinen. Uppstår därvid tvist om reparationen skall verkstaden om möjligt förvara utbyteskomponenter, som kan utgöra bevisning, till dess att tvisten har avgjorts.

Är priset på en ny eller renoverad del baserat på inlämning av en utbytt del (utbyteskomponent) tillkommer äganderätten till den utbytta delen verkstaden.

9. Tid för arbetets utförande

Kunden ansvarar för att verkstaden får tillgång till maskinen på överenskommen plats vid avtalad tidpunkt. Reparationen ska, om inte annat avtalats, utföras under verkstadens ordinarie arbetstid.

Reparationen skall vara avslutad på avtalad tid. Om tilläggsarbete utförs enligt punkt 7 ovan förlängs denna tid med vad som är skäligt med hänsyn tagen till arbetets omfattning och övriga omständigheter. Är bestämd tid ej avtalad skall reparationen vara avslutad inom skälig tid.

Om verkstaden uttryckligen åtagit sig att reparationen skall vara avslutad på en bestämd tidpunkt är verkstaden vid dröjsmål med reparationen skyldig att ställa annan för ändamålet användbar maskin till kundens förfogande. I det fall verkstaden underlåter att ställa annan för ändamålet användbar maskin till kundens förfogande, har kunden rätt att, efter skriftligt meddelande till verkstaden, hyra en sådan maskin på verkstadens bekostnad.

10. Ansvar för maskinen

Verkstaden ansvarar för att maskinen inte skadas medan den är inlämnad. Ansvaret övergår på verkstaden när maskinen har ställts på av verkstaden anvisad plats.

Verkstaden ansvarar dock inte för föremål som kvarlämnats i exempelvis maskinhytt och som inte hör till den normala utrustningen.

I det fall reparationen utförs hos kund kvarstår ansvaret för maskinen hos kunden.

11. Betalning

Om inte annat överenskommits skall kunden erlägga kontant betalning när reparationen är avslutad.
Om kunden inte betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om maskinen inlämnats till verkstaden för arbetets utförande äger verkstaden rätt att kvarhålla maskinen till säkerhet för sin fordran i anledning av uppdraget.

12. Ansvar för fel

Verkstaden skall vid avtalets ingående utfästa ett skriftligt garantiåtagande för reservdelar, utbyteskomponenter och reparationsarbete. I detta åtagande skall det framgå hur många drifttimmar alternativt månader som verkstaden ansvarar för fel. Beträffande reparation av maskin, som endast används under viss säsong och repareras mellan säsongerna, börjar garantitiden löpa från tidpunkten för närmaste säsongs början. För reservdelar och tillbehör, som använts vid uppdragets utförande, gäller respektive leverantörs garantibestämmelser. Garantiåtagandet skall klargöras gentemot kunden.
Om inget annat överenskommits medför avhjälpande av fel under garantitiden inte att den totala garantitiden utökas. Åtagandet omfattar inte fel som orsakats av delar som verkstaden inte godkänt.

Verkstadens ansvar för fel gäller endast under förutsättning att maskinen används i normalt bruk. Ansvaret omfattar inte fel som förorsakats av bristfälligt underhåll eller av normal förslitning eller försämring. Inte heller provisoriska reparationer, reparationer som kunden beställt trots attverkstaden klart avrått från att låta utföra dem, samt reparationer där kunden tillhandahållit reservdelar eller annat material. Inte heller fel orsakade av oriktig montering från kundens sida eller ändringar utan verkstadens medgivande.

Slitdelar och förbrukningsmaterial omfattas inte av garantiåtagandet.

13. Reklamation

Reklamationer av utfört arbete skall framföras till verkstaden utan dröjsmål. Reklamationen skall göras i enlighet med verkstadens instruktioner. Verkstaden skall ta ställning till reklamationen utan dröjsmål och ge kunden besked om resultatet. Finner verkstaden att reklamationen är berättigad skall den inom rimlig tid avhjälpa reklamerat fel utan kostnad för kund.

14. Ansvarsbegränsning

Verkstaden är inte skyldig att utge någon ersättning till kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av verkstadens ansvar gäller dock ej om verkstaden gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

15. Force majeure

Parterna äger inte gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll. Det kan gälla arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos parten eller dennes leverantör, förseningar hos självständigt transportföretag eller annat av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

Part skall utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan omständighet inträffat.

Kan avtalet inte fullgöras inom skälig tid till följd av omständighet som ovan nämnts, äger vardera parten skriftligen häva avtalet till den del avtalets fullgörande hindrats.

16. Tvist

Uppkommer tvist mellan parterna med anledning av avtalet och/eller dessa reparations- och servicebestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa tvisten ifråga. Lyckas inte detta bör tvisten i tillämpliga fall hänskjutas till branschernas Reklamationsråd.

Om uppgörelse i uppkommen tvist mellan parterna inte kan lösas på så sätt som angivits i första stycket skall tvisten avgöras av allmän domstol om parterna inte kommer överens om annat särskilt sätt för tvistelösning.

© 2012 Upphovsrätt förbehålles MaskinLeverantörerna, Lantbrukarnas Riksförbund och Maskinentreprenörerna. Mångfaldigande utan tillstånd av dessa organisationer är förbjudet.

Varukorg
Din varukorg är tom
Calculate Shipping